රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ඉහළට

 ඡායාරූපය:

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ඉහළට

රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ධුරාවලි අනුව රුපියල් 2,500 සිට රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩි වීමට නියමිත බව ඊයේ (10) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 03/2006 අනුව රජයේ පහළම ශ්‍රේණියේ සේවකයෙකු හෙවත් කම්කරුවෙකුගේ මූලික වැටුප රුපියල් 2,504කින් ඉහළ දැමීමට නියමිත අතර ඉහළම ශ්‍රේණියේ සේවකයෙකු හෙවත් වැටුප රුපියල් 10,227කින් ඉහළ දැමීමට නියමිතය.

මීට අමතරව අර්ධ ශිල්පියෙකුගේ වැටුප රුපියල් 2,608ක්, රියදුරෙකුගේ වැටුප රුපියල් 2,664ක්, කළමනාකාර සහයක වැටුප රුපියල් 2,990ක්, ගුරු වැටුප රුපියල් 3,052ක්, තාක්ෂණ සේවයේ වැටුප රුපියල් 3,207ක්, අතුරු වෛද්‍ය වැටුප 3,022ක්, අතුරු වෛද්‍ය පරිපූරක වැටුප 3,328ක්, හෙද වැටුප 3,381ක්, පරිපාලන සේවා නිලධාරියෙකුගේ වැටුප 4,936ක් සහ වෛද්‍යවරයෙකුගේ වැටුප රුපියල් 9,122කින් වැඩි වීමට නියමිතය. මේ අනුව රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ නිලධාරියෙකුගේ මූලික වැටුප 2015 වර්ෂයට සාපේක්ෂව රුපියල් පනස්දහසකින් පමණ වැඩි වී ඇත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා