බදු රැසක් ඉවතට ඇතැම් බදු පහළට

 ඡායාරූපය:

බදු රැසක් ඉවතට ඇතැම් බදු පහළට

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් මත අායෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායම් මත අය කළ රඳවා ගැනීමේ බද්ද ඉවත් කරන බවත්, දේශීය ආදායම් පනතට කළ සංශෝධන කිහිපයක් හේතුවෙන් ඇතිව තිබෙන බදු සහන පිළිබඳවත් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 'ට්විටර්' පණිවුඩයකින් කියා සිටී.

ඒ අනුව මසකට රුපියල් 50,000 නොඉක්මවන කර්තෘභාග සඳහා අය කළ රඳවා ගැනීමේ බද්ද ඉවත් කරන අතර එහි උපරිමය වසරකට ලක්ෂ පහක් බවට පත් කර තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා සිය පණිවුඩයේ සඳහන් කර තිබේ.

මීට අමතරව කුලී ආදායම් මත අය කළ රඳවා ගැනීමේ බද්ද සියයට සියයට 10 සිට 05ක් දක්වා අඩු කරන බවත්, අවුරුදු 18ට අඩු ළමයින්ගේ ඉතුරුම් හා ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුම් මත අය කළ රඳවා ගැනීමේ බද්ද ඉවත් කෙරෙන බවත් එහි සඳහන්ය.

2019 අප්‍රේල් මස 01 වැනිදා සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් අය කරන ආදායම් බදු සීමාව සියයට 14ක් දක්වා උපරිමයකට පමණක් බවද පෙන්වා දෙන මුදල් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගිණුම් මත රඳවා ගැනීමේ බදු අය කිරීමේ සීමාව රුපියල් 150,000 සිට රුපියල් 300,000ක් දක්වා වැඩි කෙරෙනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමත වාණිජ බැංකු තුළ පවත්වාගෙන යන එන්ආර්එෆ්සී හා ආර්එෆ්සී ගිණුම් මත අය කළ රඳවා ගැනීමේ බද්ද සහ විදේශ ඉපයීම් ලංකාවට එවීමේදී අය කළ ආදායම් බද්ද 2018 නොවැම්බර් 15 වැනිදායින් පසුව ඉවත් කළ බව මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ 'ට්විටර්' පණිවිඩයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා