කොළඹ ජාතික රෝහලට නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයෙක්

 ඡායාරූපය:

කොළඹ ජාතික රෝහලට නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයෙක්

කොළඹ ජාතික රෝහලේ නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කුමාර වික්‍රමසිංහ මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කර ඇත. නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ දී ඊයේ (09) සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.


මෙම රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂවරයෙකු නොමැතිකමින් පරිපාලන සේවා බිද වැටී ඇති බවට මාධ්‍ය මගින් පසුගිය දා කරුණු අනාවරණය කර තිබුනි. නමුත් එම රෝහලේ වැඩ බලන අධ්‍යක්‍ෂවරයා ලෙස වෛද්‍ය කුමාර වික්‍රමසිංහ මහතාම සේවය කරමින් සිටියේය.

මාතෘකා