අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිදහස් දින පණිවුඩය

 ඡායාරූපය:

අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිදහස් දින පණිවුඩය