385,000කට වෘත්තීය සුදුසුකම්

 ඡායාරූපය:

385,000කට වෘත්තීය සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් 385,603කට අගෝස්තු මස 09 වැනිදා වන විට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතික ලබා දී වෘත්තිකයෙකු බවට පත් කිරීමට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීන අවතැන් පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට කටයුතු කර ඇත.

ඊයේ (21) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DTET), ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA), ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA), ජාතික තරුණසේවා සභාව (NYSC), පුද්ගලික අංශය යන ආයතන මඟින් මෙම NVQ සහතික නිකුත්කර ඇති බවයි.

නිපුණතා පාදක ඇගයීම (CBT), පෙර දැනුම ඇගයීම (RPL), ආයතන පාදක ඇගයීම (EBT) යන අංශ හා ක්‍ෂේත්‍ර යටතේ එම සහතික ලබාදී ඇත. ඒ අනුව කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිපුණතා පාදක ඇගයීම් සහතික 41,802ක්, පෙර දැනුම ඇගයීම් සහතික 119ක්ද ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය මඟින් ඇගයීම් සහතික 22,037ක්, පෙර දැනුම ඇගයීම සහතික 50,530ක්, ආයතන පාදක ඇගයීම් සහතික 8,731ක්ද, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මඟින් ඇගයීම් සහතික 123,908ක්, පෙර දැනුම ඇගයීම සහතික 7,905ක්ද, ජාතික තරුණසේවා සභාව මඟින් ඇගයීම් සහතිකපත් 11,316ක් සහ පුද්ගලික අංශය මඟින් ඇගයීම් සහතිකපත් 119,255ක් යනාදී වශයෙන් වෘත්තීය ක්‍ෂේත්‍ර 240කට අධික ප්‍රමාණයක් සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික ලබාදී ඇත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා