මුස්ලිම් විවාහ වයස් සීමාව අවු.18 වෙයි

 ඡායාරූපය:

මුස්ලිම් විවාහ වයස් සීමාව අවු.18 වෙයි

පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා පෙරේදා (21) ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදී අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව විවාහ විය යුතු වයස, ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදය හා විවාහ වීම සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම ආදිය සංශෝධනය කිරීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීම සිදු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ විවාහ දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් සහ දික්කසාද පනත හා ඒ සඳහා වන සංශෝධන මඟින් විධිවිධාන සලසා ඇත. එම පනතේ ඇතැම් විධිවිධාන සංශෝධනය විය යුතු බවට මුස්ලිම් ප්‍රජාව මඟින් සහ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් ඉදිරිපත් වූ අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා සහ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරිය ඒකාබද්ධව මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ. මෙම නව සංශෝධනය මඟින් විවාහ වන මුස්ලිම් ජාතික තරුණියකගේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18 ලෙස සංශෝධනය කෙරේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා