මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

 ඡායාරූපය:

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත වෙනස් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා සහ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරිය විසින් අදාළ ‍යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ විවාහ හා දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත හා ඒ සඳහා වන සංශෝධන මඟින් විධි විධාන සලසා තිබේ.

එම පනතෙහි ඇතැම් විධිවිධාන සංශෝධනය විය යුතු බවට මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් හා මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ අදහස්ද ඉදිරිපත් වී ඇතැයි රජය පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව විවාහ විය යුතු වයස, ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදය හා විවාහ වීම සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට අදාළ විධිවිධාන ආදි කරුණු සංශෝධනයට කරමින් එකී පනත සංශෝධනය කිරිම සඳහා වන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීමටද අනුමැතිය හිමිව තිබේ.