ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටතේ දුම්රිය සේවය නංවන්න කෝටි 2,900ක ගිවිසුමක්

 ඡායාරූපය:

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටතේ දුම්රිය සේවය නංවන්න කෝටි 2,900ක ගිවිසුමක්

දුම්රිය සේවාව නවීකරණය කිරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 161ක ආයෝජනයක් සහිත ව්‍යාපෘති මාලාවක් ආරම්භ කිරීමේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ඊයේ (20) ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අතර සිදු කෙරිණ.

ආයෝජනය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් මිලියන 28,980කි. ඉන් ඩොලර් මිලියන 01ක් පූර්ණ ප්‍රදානයකි. ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 160 වසර 8ක ණය ආපසු ගෙවීමේ සහන සීමාවක් සමඟ සියයට 0.5ක පොලියකට යටත් සහනදායී කොන්දේසි යටතේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මුල්‍යාධාර සැපයීම තුළින් සිදු වීමට නියමිතය.

2015 රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2016 වර්ෂයේදී ‘‘කොළඹ තදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය” ආරම්භ කිරීම සිදු වෙයි.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා