අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කෙරේ

 ඡායාරූපය:

අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කෙරේ

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ඇසළ මහ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද (14) රාත්‍රියේ විථි සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

රන්දෝලි පෙරහැර පසුගිය 10 වැනිදා ආරම්භ විය. ඒ අනුව අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රී වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතය. ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය සඳහා කප් සිටුවීම ආරම්භ වූයේ පසුගිය 01 වැනිදායි.