රට පුරා 10,000ක් වැඩිහිටි නිවාසවල

 ඡායාරූපය:

රට පුරා 10,000ක් වැඩිහිටි නිවාසවල

දූ දරුවන්ගේ රැකවරණය අහිමි මව්පියන් ඇතුළු වැඩිහිටියන් 10,000ක් දිවයිනේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාස 306ක දිවි ගෙවන බව සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා සුබ සාධන අමාත්‍යාංශයේ වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

රජයේ වැඩිහිටි නිවාස 6ක සහ පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වැඩිහිටි නිවාස 300ක මෙම පිරිස දිවි ගෙවති. මෙම වැඩිහිටියන් අතරින් විශාල පිරිසක් තම දූ දූදරුවන් විසින් ගෙනැවිත් වැඩිහිටි නිවාසවලට බාර දී ඇති අතර ඇතැම් වැඩිහිටියෝ දරුවන් නොසලකා හැරීම නිසා සිය කැමැත්තෙන්ම වැඩිහිටි නිවාසවලට පැමිණ ලියාපදිංචි වී සිටිති.

[කමල් ශ්‍රී ලියනගේ]

මාතෘකා