සතියකට දවසක් පාසල් කටයුතු ‘කඩුවෙන්’

 ඡායාරූපය:

සතියකට දවසක් පාසල් කටයුතු ‘කඩුවෙන්’

සතියකට එක් දවසක් සියලු පාසල්වල සන්නිවේදන කටයුතු ඉංග්‍රීසියෙන් සිදුකිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි සන්නිවේදන දිනයක් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ගෝලීය අධ්‍යාපන ඉලක්ක ජයගත හැකි පරිදි මෙරට පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා ඉහළ නැංවීමට පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මඟින් ලබා දී ඇති විෂය මාලාව වඩාත් ඵලදායීව භාවිත කරමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ ඉගෙනුම් සැලසුම් සකස් කර පන්ති කාමරයේ ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියෙහි නිරතවන ගුරුවරුන් සඳහා චක්‍රලේඛයක් සහ උපදෙස් සංග්‍රහයක් නිකුත් කිරීමටද මේ වනවිට පියවර ගෙන ඇත.

ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ සංවර්ධනය විය යුතු අංශ පිළිබඳව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත. මීට අමතරව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව වඩාත් ඵලදායී ලෙස සිසුන් වැඩලෝකයට සූදානම් කළ හැකි පරිදි විෂය මාලා, පෙළ පොත්, සහ විභාග ක්‍රමවේදය සකස් කිරීමටද යෝජනා කර ඇත.මේ දක්වා පාසල් මට්ටමෙන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවූ සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි කථන සහ ශ්‍රවණ කුසලතා ඉගැන්වීම ඇගයීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක්ද මේ වනවිට සියලුම පළාත් වෙත හඳුන්වා දී තිබේ. සියලු පළාත් ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධීකාරකවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර පැමිණි එකඟතාවකට අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ කථිකාචාර්යවරුන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලයේ උපදේශකවරුන්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් ශ්‍රවණ හා කථන ඇගයීම් නිර්ණායක සකස් කර සියලුම පළාත් වෙත මේ වනවිට ලබා දී ඇත. ඒ අනුව මේ වසරේ දෙවැනි පාසල් වාරයේ සිට දිවයිනේ සියලු පළාත්වල එම ඇගයීම් ක්‍රමය 06, 07, 08 ශ්‍රේණිවලට වාර පරීක්ෂණවලදී හඳුන්වා දී තිබේ. ඉදිරියේදී මෙම ඇගයීම් ක්‍රමය 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් මට්ටමින් ඇගයීම් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා