මීටරය නැති ත්‍රීරෝද රථවලට වැඩ වරදියි

මීටරය නැති ත්‍රීරෝද රථවලට වැඩ වරදියි

විධිමත් මීටරයක් නොමැති මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ඉදිරියේදී උසාවි මාර්ගයෙන් දඩ නියම කිරීමට කටයුතු කරන බව ඊයේ (13) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගෙඩ මහතා පැවසීය.

මේ වනවිට විධිමත් මීටරයක් මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද රථ සඳහා භාවිත කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති බවත් මෙම මීටරය නොමැති ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ලබා දෙන දඬුවම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගෙඩ මහතා පැවසීය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා