ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ විශේෂ පොලී අනුපාතවල කිසිදු වෙනසක් නැහැ

 ඡායාරූපය:

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ විශේෂ පොලී අනුපාතවල කිසිදු වෙනසක් නැහැ

මහ බැංකුව, වාණිජ බැංකු මඟින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පිරිනමන පොලී අනුපාත අඩු කර ඇතත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සියයට 15ක විශේෂ පොලී අනුපාතයේ වෙනසක් කර නැති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර ගිණුම් සඳහා වූ සියයට 15ක විශේෂ බැංකු පොලී අනුපාතය අඩු කර ඇතැයි විවිධ මාධ්‍ය ප්‍රචාරවල කිසිඳු සත්‍යතාවයක් නොමැති අතර සියයට 15ක වි‍ශේෂ පොලී අනුපාතය, 2015 වර්ෂයේ අය වැය මඟින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් සඳහා ලබා දෙනු ලැබූ අතර එය 2015.03.13 වැනිදා සිට කිසිඳු වෙනසකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ.

2015 අයවැය යෝජනා මඟින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ පොලී ආදායම රුපියල් මිලියනයක් දක්වා රඳවා ගැනීමේ බද්දෙන් නිදහස් කෙරිණ. 2018 අයවැය යෝජනා මඟින් මෙම විශේෂ පොලී සහන සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි කළේය. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තවදුරටත් සහන ලබා දීමේ අරමුණින් වාර්ෂික පොලී ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා රඳවා ගැනීමේ බදුවලින් නිදහස් කර ඇත. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සහන ලබා දෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 16කට ආසන්න මුදලක් වාණිජ බැංකු වෙත ගෙවනු ලැබේ.