ගුරු මාරු ප්‍රඥප්තිය සංශෝධනයට පියවර

 ඡායාරූපය:

ගුරු මාරු ප්‍රඥප්තිය සංශෝධනයට පියවර

ගුරුවරුන් මාරු කිරීම සඳහා 2007 වසරේ සිට මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වන ගුරු මාරු ප්‍රඥප්තිය සංශෝධනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ගුරුවරුන්ගෙන් ඉටුවන හා ඉටුකරන ජාතික සේවාව පූර්ණ සැලකිල්ලට ගෙන ඉතා සාධාරණ ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන ගුරුමාරු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අදාළ අංශවලට ලබා දුන් උපදෙස් අනුව මෙම වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වේ.

රාජ්‍ය සේවයේ සෙසු මාරුවීම් ප්‍රඥප්ති හා ගැළපෙන පරිදි ගුරු මාරු ප්‍රඥප්තියද සකස්විය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේද අවධානයට යොමු වී තිබුණු අතර රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ ක්‍රියා පටිපාටි හා රීතින්ට අනුව ගුරුමාරු ප්‍රඥප්තියද සකස් විය යුතු බවට කොමිසම විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙම සංශෝධන සිදුකිරීමට අමාත්‍යාංශය ක්‍රියා කරයි. මේ සංශෝධන සිදු කිරීමේදී ගුරු වෘත්තීය සමිති සමඟද සාකාච්ඡා කොට ඔවුන්ගේ අදහස් හා යෝජනාද අවධානයට ගෙන ඇත.