දුම්රියේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

දුම්රියේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

සියලු මගීන් පරීක්ෂාවට පියවර

කොටුව හා මරදාන ඇතුළු තදාසන්න දුම්රිය ස්ථානවලින් ගමන් ආරම්භ කරන සියලුම දුම්රිය, මගීන් දුම්රියට ගොඩ වීමට පෙර දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ. මගීන්ට දුම්රිය තුළට ගොඩවීමට ඉඩ ලැබෙන්නේ දුම්රිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුවය.

මීට අමතරව මගී ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්ද දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරීන්ද යොදවා තිබේ. එබැවින් තමන්ට අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය පමණක් රැගෙන යන ලෙසත් බෑග් භාවිතය හැකි තරමින් අඩු කරන ලෙසත් දුම්රිය ආරක්ෂක අධිකාරීවරයා උපදෙස් දෙයි. එසේම මගීන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දුම්රියෙන් පාර්සල් ප්‍රවාහනය නතර කළ බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[නිමල් රාජපක්ෂ]

මාතෘකා