සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

 ඡායාරූපය:

සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

කොළඹ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වූ සිද්ධීන් සැලකිල්ලට ගනිමින් නැවත දැනුම්දෙන තුරු සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.