නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ  දිවුරුම් දෙති

 ඡායාරූපය:

නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ  දිවුරුම් දෙති

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 12 දෙනෙකු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.
එම නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ.
කැබිනට් අමාත්‍යවරු
01. අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය
02- නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා - ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
03- ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා - විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
04- මහින්ද සමරසිංහ මහතා - වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
05- මහින්ද අමරවීර මහතා - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
06- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
07- විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා - අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
08- විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා - ධීවර, සාගර සම්පත් සංවර්ධන හා ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු
09- ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා - පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කී‍්‍රඩා අමාත්‍ය
10- ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා - නැවත පදිංචිකිරීම්, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
11- ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා - උඩරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
12- වසන්ත සේනානායක මහතා - සංචාරක සහ වනජීවි අමාත්‍ය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
01- වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා - වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
01- ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා - සංචාරක සහ වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය