සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් නොමිලේ

 ඡායාරූපය:

සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් නොමිලේ

‘1990 සුව සැරියගිලන් රථ සේවය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට නොමිලේ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසයි.

ඉන්දීය රජයේ පූර්ණ ත්‍යාගශීලි ආධාරයක් ලෙස 2016 ජූලි මස ආරම්භ වූ ගාස්තු රහිත 1990 සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය හදිසි රෝහල් ගත වීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙන අතර පූර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර සේවයක්ද සුවසරිය ගිලන්රථ සේවාව තුළදී හිමි වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කරයි.

වයඹ පළාතට ගිලන් රථ 31ක් ඒ අනුව ලබාදෙන අතර හලාවත සඳහා ගිලන් රථ 13 සහ කුලියාපිටියට ගිලන් රථ 18ක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ. මේ දක්වා 1990 ලද දුරකතන ඇමතුම් සංඛ්‍යාව 699,979කට ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දක්වා 115,641 වතාවක් ගිලන් රථ පිටත් කර යවා මිනිත්තු 12.54 වැනි සාමාන්‍ය කාලයක් තුළ රෝගීන් වෙත ළඟා වෙමින් හදිසි ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය රෝගීන් 104,203 ක් රෝහල් වෙත රැගෙන ගොස් තිබේ.

 

 

මාතෘකා