අයවැය විවාදය නොවැම්බර් 07 සිට

 ඡායාරූපය:

අයවැය විවාදය නොවැම්බර් 07 සිට

එළඹෙන 2019 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය විවාදය නොවැම්බර් 05 වැනිදා පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබෙන අතර විවාදය නොවැම්බර් 07 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

අනතුරුව අයවැය තුන්වන වර කියැවීම නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 08 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා