කෘෂි ආදායමට බදු සහනයක්

 ඡායාරූපය:

කෘෂි ආදායමට බදු සහනයක්

රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ‘ආර්ථිකය සවිගැන්වීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙළෙහි’ එක් අංගයක් ලෙස කෘෂිකාර්මික ආදායම් මත පවතින උපරිම බදු අනුපාතය අඩු කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත.

කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරත සිවිල් පුරවැසියන් සඳහා රජය විසින් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කළ බදු අනුපාතය වන්නේ සියයට 24කි. එළැඹෙන සතියේ සිට එය සියයට 14 දක්වා අඩු වීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත සමාගම් සඳහා පමණක් මෙතෙක් එම සියයට 14ක බදු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක විය.

පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළ දේශීය ව්‍යවසායකයන් සහ කර්මාන්ත සඳහා අහිතකර වූ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආර්ථිකය දැඩි සේ කඩාවැටීමකට ලක් වූ බවත් ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයාගේ ආර්ථික සවිගැන්වීමේ දැක්මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගොවි ජනතාවට මෙම සහනය හිමි වන බවත් මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් ඒ පිළිබඳව නිකුත් කළ නිවේදනයෙහි සඳහන් වෙයි.

ගොවි ජනතාවගේ අස්වැන්න මත රජය පනවන බදු අනුපාතය අඩු වීම නිසා ගොවීන්ට විශාල ආදායමක් ලබාගත හැකි වේ. ගොවින්ගේ අතමිට සරුකරවීම මෙන්ම රටේ ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම බදු ප්‍රතිපත්තිය ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ මැදිහත්වීම මත ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා