තවත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙක් හා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් පස්දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

 ඡායාරූපය:

තවත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙක් හා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් පස්දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

නව රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් ඊයේ (08) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දුන් අතර, බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දුන්නේය.

මීට අමතරව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සාලින්ද දිසානායක, ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සී.බී. රත්නායක, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා යනාදීහු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

එමෙන්ම අමාත්‍යාංශ තුනක් සඳහා පත් කළ නව ලේකම්වරු ඊයේ (08) ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

මීට අමතරව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සාලින්ද දිසානායක, ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සී.බී. රත්නායක, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා යනාදීහු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

එමෙන්ම අමාත්‍යාංශ තුනක් සඳහා පත් කළ නව ලේකම්වරු ඊයේ (08) ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා