ඇළ මාර්ග ආශ්‍රිත අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට පාඨලීගෙන් නියෝග

 ඡායාරූපය:

ඇළ මාර්ග ආශ්‍රිත අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට පාඨලීගෙන් නියෝග

ගංවතුර බැසයෑම අවහිර කරමින් කඩුවෙල, කොලොන්නාව, බියගම සහ ඒ අවට නගර සභා බල ප්‍රදේශවල පිහිටි ඇළ මාර්ග ආශ්‍රිිතව ඉදි කළ සියලු අනවසර ඉදිකිරීම් වහා ඉවත් කරන ලෙස මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය අදාළ අංශ වෙත හදිසි නියෝග ලබා දී ඇත.

සුළු වර්ෂා තත්ත්වයකදී වුවද ඇතැම් නගර ආශ්‍රිතව ගංවතුර ඇති වීමේ අවදානමක් ඇතිව ඇති වන්නේ ඇළ මාර්ග සහ ජලය බැසයෑමේ කාණු පද්ධති අවහිර කරමින් සිදු කර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් බව එම අමාත්‍යංශ බලධාරීන් පෙන්වා දෙයි.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා