චීන සංචාරය ගැන පශු වෛද්‍යවරු විගණකාධිපතිගෙන් පරීක්ෂණයක්  ඉල්ලති

 ඡායාරූපය:

චීන සංචාරය ගැන පශු වෛද්‍යවරු විගණකාධිපතිගෙන් පරීක්ෂණයක්  ඉල්ලති

සත්ත්ව පාලනය සම්බන්ධයෙන් චීනයේ පැවැත්වෙන පුහුණු පාඨමාලාවකට පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය හා කිසිදු ඍජු සම්බන්ධතාවක් නොමැති පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු යැවීමෙන් රජයේ මුදල් අවභාවිත වී තිබෙන බව දක්වමින් ඒ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස

ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය විගණකාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධව එම සංගමය අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවටද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

[අසේල කුරුළුවංශ]

මාතෘකා