නව අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දෙයි

 ඡායාරූපය:

නව අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දෙයි

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ සිව්වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය අනුව නව අමාත්‍යවරුන් අද (01) දිනයේ ජනාධිපති  ලේකම් කාර්යාලයේදී දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙසේය,

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල - රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය

ආචාර්ය සරත් අමුණුගම - විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධ, වෘත්තීය පුහුණු හා කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය

එස්. බී. නාවින්න - අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ කටයුතු

මහින්ද අමරවීර - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

 දුමින්ද දිසානායක - වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ 

පී.හැරිසන් - සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය

කබීර් හෂීම් - මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර - රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය

 තලතා අතුකෝරාල - අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

 ෆයිසර් මුස්තාෆා - ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය

මනෝ ගනේෂන් - ජාතික භාෂා හා ජාතික සංහිදියා අමාත්‍ය

සාගල රත්නායක- ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ,තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන  අමාත්‍ය

ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්- පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම්,උතුර සංවර්ධන හා හින්දු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය

දයා ගමගේ -සමාජ කටයුතු හා ප්‍රාථමික කටයුතු අමාත්‍ය

විජයදාස රාජපක්ෂ - උසස් අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

සරත් ෆොන්සේකා - තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය

රවින්ද්‍ර සමරවීර- කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය

මාතෘකා