බස් රථවල යන කාන්තාවන් සියයට 90කට ලිංගික හිංසා

 ඡායාරූපය:

බස් රථවල යන කාන්තාවන් සියයට 90කට ලිංගික හිංසා

පොදු ප්‍රවාහන සේවයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් හා ගැහැනු ළමයින්ගෙන් සියයට 90ක් දෙනා ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබේ.

එම තත්ත්වය ගැහැනු ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයටත්, කාන්තාවන්ගේ රැකියා නියුක්තියටත් අහිතකර ලෙස බලපාන බව පවසන එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල, කාන්තාවන්ට සුරක්ෂිතභාවයක් ලබාදෙන විධිමත් පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් පැවතීම රටක දියුණුව විදහාපාන ලක්ෂණයක් වුවද වර්තමානය වන විට එය ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොමැති බව පෙන්වා දෙයි.

එම තත්ත්වය ඇති කිරීම සඳහා වගකිවයුතු පාර්ශ්වයන් එක්ව ක්‍රියා කළ යුතු බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහනයේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පැවතීම එම තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට ඉවහල් වන බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

[මංජුල සමරසේකර]

මාතෘකා