දිස්ත්‍රික්ක අටක ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

 ඡායාරූපය:

දිස්ත්‍රික්ක අටක ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් ඩෙංගු මර්දනය පිළිබඳ දෙදින විශේෂ වැඩසටහනක් අද (12) සහ හෙට (13)  ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය නිවේදනය කරයි.

මාතෘකා