විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාන්තාවන් වැඩි වෙලා

 ඡායාරූපය:

විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාන්තාවන් වැඩි වෙලා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය සඳහා අලුතින් බඳවාගෙන ඇති සේවිකාවන් සංඛ්‍යාත්මකව ඉහළ ගොස් ඇති බව මණ්ඩලයේ මානව සම්පත් අංශ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරයි.

මණ්ඩලයේ එළිමහන් ස්ථානවල කෙරෙන රාජකාරි සඳහාද අනුයුක්ත කර ඇති සේවිකාවන් සංඛ්‍යාත්මකව ඉහළ අගයක් ගෙන ඇති බවත්, මේ හේතුවෙන් ඇතැම් රාජකාරි කටයුතු මන්දගාමී වී ඇති බවත් මණ්ඩලයේ වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

කෙසේවුවද අදාළ සේවිකාවන් විදුලිබල මණ්ඩලයට බඳවාගෙන ඇත්තේ නීත්‍යානුකූලව වන අතර, මණ්ඩලයේ නීතිරීති අනුව කාර්යාල කාර්ය සහයක තනතුරු යනාදියට වැඩි වශයෙන් ඔවුන් බඳවාගැනීමෙන් අපහසුතාවක් ඇති වී තිබෙන බැව් පැවසේ. නමුත්, කාන්තාවන් අදාළ තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීමේ බාධාවක් නොමැත.

සේවිකාවන් ප්‍රමාණවත් ලෙස කාර්යක්ෂම නොවීම ඇතැම් අවස්ථාවලදී විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්යාලීය කටයුතු කෙරෙහි බලපාන බවත් මේ හේතුවෙන් ඇතැම් අංශ භාර නිලධාරීන් කාන්තා සේවිකාවන් බඳවා නොගන්නා ලෙස ඉල්ලා මණ්ඩලයේ මානව සම්පත් අංශයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට මැසිවිලි නගන බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.