මහින්ද චින්තනයට ජනතාව නැවත අනුමැතිය දුන්නා - මහින්ද රාජපක්ෂ

 ඡායාරූපය:

මහින්ද චින්තනයට ජනතාව නැවත අනුමැතිය දුන්නා - මහින්ද රාජපක්ෂ

ආණ්ඩුවේ අත්තනෝමතික පාලනය ප්‍රතික්ෂේප කළ ජනතාව, මහින්ද චින්තනයට අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බෝඩ් ලෑල්ලකට සීමා විය යුතු නැති බවත්, ඊට ආණ්ඩු බලය ලබාගැනීමට කිසිදු බාධාවක් නැති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය. අගමැති ධුරය සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ඊට පිළිතුරක් දීමට තවමත් කල් වැඩි බවත්, කිසිවකට හදිසි විය යුතු නැති බවත් ය.