ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 50කින් ඉහළට

 ඡායාරූපය:

ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 50කින් ඉහළට

පවතින වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වනවිට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන සියලුම ජලාශවල ජල මට්ටම පොදුවේ සියයට 83ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 50ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙන බව ජාතික විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි. එම නිසා නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයේ එක් යන්ත්‍රයක් නඩත්තු කටයුතු සඳහා නවතා දැමූ බවද විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

මාතෘකා