අහන්න' අති සාර්ථකව මොණරාගලට සමීප වේ

 ඡායාරූපය:

අහන්න' අති සාර්ථකව මොණරාගලට සමීප වේ

එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන "අහන්න" වැඩසටහන සූරියවැව, මැදගොඩ, දෙබරවැව, බඩල්කුඹුර යන නගර තුළ සාර්ථක වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් මොණරාගල ප්‍රදේශයට මේ වන විට සමීප වෙමින් පවති.

මාතෘකා