කඩඉම පැනීම

 ඡායාරූපය:

කඩඉම පැනීම

ඡායා [ඩබ්ලිව්. රණසිංහ]

මාතෘකා