විශ්වාසභංග විවාදය : සජීවීව නරඔන්න....

 ඡායාරූපය:

විශ්වාසභංග විවාදය : සජීවීව නරඔන්න....

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවේ විවාදය ආරම්භ විය.

රාත්‍රි 9.30ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිත ය.

විශ්වාසභංගය පිළිබද විවාදය - සජීවීව නරඔන්න....