ලොව ප්‍රථම කාන්තා සාමසාධක හමුදා බළඇණිය ලංකාවෙන්

 ඡායාරූපය:

ලොව ප්‍රථම කාන්තා සාමසාධක හමුදා බළඇණිය ලංකාවෙන්

ලොව ප්‍රථම කාන්තා සාම සාධක හමුදා බළඇණිය හැටියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන තිබේ.


එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව පවසන්නේ සාමසාධක කටයුත්තට සහභාගි වීම සඳහා කාන්තා බළඇණිය මේ වන විට සූදානම් වන බවයි. ඒ සඳහා වන පෙර සූදානම් වීමේ වැඩමුළුවක්ද පසුගියදා පවත්වා තිබිණි.