කථානායකවරයා නෝර්වේ තානාපතිනිය හමුවෙයි

 ඡායාරූපය:

කථානායකවරයා නෝර්වේ තානාපතිනිය හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපතිනි ට්‍රයිනි ජොරන්ලි එස්කෙඩෙල් මහත්මිය පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ගොස් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා මුණගැසුණාය.

කථානායක කාර්යාලයේ පැවැති හමුෙවන් අනතුරුව තානාපතිනිය කථානායකවරයා සමඟ දිවා භෝජන සංග්‍රහයකටද එක් විය.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

මාතෘකා