මහින්දට එරෙහි අභියාචනාධිකරණයේ අතුරු තහනම දිගටම

 ඡායාරූපය:

මහින්දට එරෙහි අභියාචනාධිකරණයේ අතුරු තහනම දිගටම

තමන් අගමැති ධූරයේ කටයුතු කිරිම වළකාලමින් අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගොනු කළ විශේෂ අභියාචන පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළ නමුත්, එම අතුරු නියෝගය ඉවත් කරන්නැයි  කර තිබු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

පෙත්සම් විභාගය ජනවාරි 16,17,18 යන දිනවළ කැඳවීමටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කළේය.

මාතෘකා