පුතු සෙනේ මස් නහර සම සිඳ...

 ඡායාරූපය:

පුතු සෙනේ මස් නහර සම සිඳ...

[සුලෝචන ගමගේ]

මාතෘකා