සීමාව

 ඡායාරූපය:

සීමාව

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා