නයි නැටවීම

 ඡායාරූපය:

නයි නැටවීම

ඡායා[සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා