සැමරුම්

 ඡායාරූපය:

සැමරුම්

හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස ගුණ සමරුවේදී හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මිය ආර්. සම්බන්ධන් මහතාව පිළිගත් අයුරු

ඡායා[ගයාන් පුෂ්පික]

මාතෘකා