ඉනික්බිතිව...

 ඡායාරූපය:

ඉනික්බිතිව...

ඡායා [සුලෝචන ගමගේ]

මාතෘකා