අලි නැලවිල්ල

 ඡායාරූපය:

අලි නැලවිල්ල

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා