‘‘කිරෙන් සපිරි දැයක්’’

 ඡායාරූපය:

‘‘කිරෙන් සපිරි දැයක්’’

මාතෘකා