හුවමාරු

 ඡායාරූපය:

හුවමාරු

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා