රූප

 ඡායාරූපය:

රූප

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා