කර දර

 ඡායාරූපය:

කර දර

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා