නැඟෙන ඉර

 ඡායාරූපය:

නැඟෙන ඉර

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා