අහස් මාලිගා

 ඡායාරූපය:

අහස් මාලිගා

ඡායා [හිරන්ත ගුණතිලක]

මාතෘකා