සාහිත්‍ය රත්න සම්මානය

 ඡායාරූපය:

සාහිත්‍ය රත්න සම්මානය

පසුගිය දා (11) පැවති රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලේදී, ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් පිරිනැමෙන 'සාහිත්‍ය රත්න' ගෞරව සම්මානය සිංහල මාධ්‍ය වෙනුවෙන් මහාචාර්ය කේ.එන්.ඕ ධර්මදාස මහතාට ජනාධිපතිවරයා අතින් පිරිනැමිණි.

මාතෘකා