ගමන නිම නැත

 ඡායාරූපය:

ගමන නිම නැත

ඡායා[සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා