සරුංගල්

 ඡායාරූපය:

සරුංගල්

ඡායා [මොහොමඩ් මුජිබ්]

මාතෘකා